OGÓLNE WARUNKI

OGÓLNE WARUNKI
ZA KORZYSTANIE Z „Houseware.bg”

Niniejsze OGÓLNE WARUNKI regulują relacje pomiędzy Houseware.bg z jednej strony a Klientami stron internetowych i usług znajdujących się w domenie https://houseware.bg/ (zwanymi dalej Klientami), z drugiej strony, łącznie z zawarciem umowy kupna i sprzedaży ze sprzedawcą z tego sklepu internetowego.DANE SPRZEDAWCY„SAPIR BULGARIA” Ltd. jest spółką zarejestrowaną zgodnie z prawem handlowym Republiki Bułgarii pod numerem EIC 201010280, z siedzibą i adresem zarządu: Sofia, 2 Rozhen Blvd., adresem e-mail: office@sapirbg.com i telefonem: 0889 420 545

OGÓLNE WARUNKIKażde korzystanie z Platformy oznacza, że ​​dokładnie zapoznałeś się z Ogólnymi Warunkami korzystania z Platformy i zgodziłeś się na ich bezwarunkowe przestrzeganie.

Houseware.bg dokłada wszelkich starań, aby zachować dokładność informacji prezentowanych na Platformie. Jednakże, biorąc pod uwagę możliwe błędy techniczne lub pominięcia w tych informacjach, Houseware.bg zastrzega, że ​​zdjęcia produktów mają charakter ilustracyjny i orientacyjny, w związku z czym dostarczone produkty mogą różnić się od obrazów. Struktura informacji i opisów produktów może czasami być niekompletna. Jednakże w Houseware.bg staramy się dostarczać najbardziej istotne i istotne informacje.

Wszystkie towary, w tym te objęte promocjami/przecenami, są sprzedawane i dostarczane do wyczerpania zapasów, nawet jeśli nie jest to wyraźnie zaznaczone na Platformie lub w naszej wersji mobilnej.

Platforma może zawierać linki do innych stron. Houseware nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stron internetowych, którymi nie administruje, ani za inne informacje w nich zawarte.

Houseware.bg zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany Ogólnych Warunków Platformy, aby odzwierciedlić wszelkie zmiany w sposobie funkcjonowania strony internetowej, warunkach lub wszelkie zmiany wymogów prawnych. Klientom/Użytkownikom/Kupującym przysługuje prawo sprzeciwu wobec dokumentu od chwili jego opublikowania na Platformie, z zastrzeżeniem prawa Klienta/Użytkownika/Kupującego do odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku takiej zmiany zamieścimy zmienioną wersję Dokumentu na Platformie, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie treści tego Dokumentu.

„Sapir Bulgaria” Ltd. zarządza sklepem elektronicznym z artykułami gospodarstwa domowego, w formie strony internetowej houseware.bg. W dalszej części Sapir Bulgaria Ltd. będzie dla zwięzłości określana jako „Artykuły gospodarstwa domowego”.

Sprzedawcą na Platformie może być każda osoba, która oferuje towary lub usługi osobom trzecim w celach komercyjnych i zawarła w tym celu odpowiednią umowę z Houseware.

Konsumentem w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów jest każda osoba fizyczna, która nabywa towar lub korzysta z usług nieprzeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, a także każda osoba fizyczna, która jako strona umowy w rozumieniu tej ustawy działa poza zakresem swojej działalności handlowej lub zawodowej.

Z praw w niej przewidzianych korzystają wyłącznie Użytkownicy w rozumieniu Ustawy o ochronie konsumentów. W przypadku Klientów „Artykuły AGD” niebędących Użytkownikami nie mają zastosowania zasady niniejszego Ogólnego Regulaminu dotyczące prawa odstąpienia od umowy oraz wymiany, reklamacji i gwarancji. Do tych Klientów stosuje się ogólne ustawodawstwo Republiki Bułgarii, w tym między innymi Ustawę o zobowiązaniach i umowach oraz Prawo handlowe.

Przed skorzystaniem z informacji i usług komercyjnych oferowanych przez witrynę https://houseware.bg/ (w skrócie zwaną Usługami) prosimy o zapoznanie się z opublikowanymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Przeglądając https://houseware.bg/, każdy Klient automatycznie zobowiązuje się do przestrzegania warunków opisanych poniżej.

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące działalności firmy Houseware oraz ogólne warunki korzystania z usług świadczonych przez „Houseware”, regulujące relacje pomiędzy nami a każdym z naszych Klientów.

Zatwierdzenie Ogólnych Warunków jest warunkiem koniecznym i obowiązkowym zawarcia umowy pomiędzy Klientem a AGD.

Ze wszystkich cen regularnych i promocyjnych oraz rabatów znajdujących się w serwisie houseware.bg można korzystać wyłącznie online – na stronie houseware.bg.


ZAPEWNIONE USŁUGISztuka. 1 Usługi świadczone przez „Houseware” na rzecz Klienta są usługami społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu ustawy o handlu elektronicznym.Sztuka. 2. „Artykuły gospodarstwa domowego” to sklep elektroniczny, dostępny pod adresem internetowym https://houseware.bg/, za pośrednictwem którego Klienci mają możliwość zawierania umów kupna i sprzedaży towarów oferowanych przez „Artykuły gospodarstwa domowego”.

IDENTYFIKACJA I REJESTRACJA. DANE OSOBISTE

Sztuka. 3 ust. 1 „Houseware” identyfikuje Klientów w serwisie poprzez zapisywanie plików logów na serwerze pod adresem https://houseware.bg/ oraz adresu IP Klienta.(2) „Artykuły AGD” ma prawo zbierać i wykorzystywać informacje o Klientach po ich rejestracji. Informacje, na podstawie których można zidentyfikować osobę, mogą obejmować imię, nazwisko, datę urodzenia, płeć, adres, telefon, a także wszelkie inne informacje, które dana osoba dobrowolnie podaje podczas rejestracji. Informacje obejmują wszelkie inne informacje, które Klient wprowadza, wykorzystuje lub podaje podczas korzystania z Usług świadczonych przez „Houseware”.(3) Użytkownicy mogą również identyfikować się za pośrednictwem swoich kont na Facebooku i Google.Sztuka. 4 ust. 1 „Houseware” dokłada należytej staranności i odpowiada za ochronę informacji o Kliencie, o których dowiedział się przy rejestracji – z zastrzeżeniem niniejszych Ogólnych Warunków, z wyjątkiem przypadków siły wyższej, zdarzenia losowego lub złośliwe działania osób trzecich.(2). W formularzu rejestracyjnym wypełnianym przez Klienta podczas rejestracji „Artykuły AGD” wskazuje na obowiązkowy lub dobrowolny charakter podania danych oraz skutki odmowy ich podania. Wyrażając zgodę na niniejsze Ogólne Warunki, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w kolejności w nich przewidzianej.(3) Ograniczenia wynikające z ust. 1 nie mają zastosowania w przypadku, gdy „Houseware” ma obowiązek udostępnić dane osobowe Klienta właściwym organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Sztuka. 5 ust. 1 „Artykuły gospodarstwa domowego” zbiera i wykorzystuje informacje zgodnie z art. 4 w celach przewidzianych w niniejszych Ogólnych Warunkach, a także w celu oferowania Klientowi nowych towarów i/lub usług (bezpłatnych lub płatnych). Opisane cele, dla których wykorzystywane są informacje, nie są wyczerpujące i nie nakładają obowiązków na „Artykuły gospodarstwa domowego”.(2) Akceptując niniejsze Ogólne Warunki, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszej umowy i marketingu bezpośredniego.Sztuka. 6 (1) Klient może dokonać rejestracji poprzez wypełnienie odpowiedniego elektronicznego formularza rejestracyjnego, dostępnego w czasie rzeczywistym (on-line) w Internecie na stronie internetowej „Artykuły gospodarstwa domowego”, wyrażając zgodę na niniejsze Ogólne Warunki Handlowe i oświadczając, że posiada zdolność prawną pojemność.(2) Klient poprzez naciśnięcie wirtualnego przycisku „Rejestracja” mającego moc pisemnego potwierdzenia Ogólnych Warunków składa oświadczenie elektroniczne w rozumieniu ustawy o dokumencie elektronicznym i podpisie elektronicznym, w którym oświadcza, że ​​posiada zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, akceptuje je i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Zapisując je na odpowiednim nośniku w serwerze „Houseware”, poprzez ogólnie przyjęty standard konwersji w sposób techniczny umożliwiający jego odtworzenie, oświadczenie elektroniczne nabywa jakość dokumentu elektronicznego w rozumieniu przywołanego prawa. „Houseware” może przechowywać w plikach logów na swoim serwerze adres IP Klienta, a także wszelkie inne informacje niezbędne do jego identyfikacji oraz odtworzyć jego elektroniczne oświadczenie o akceptacji Ogólnych Warunków w przypadku sporu prawnego. Tekst niniejszych Ogólnych Warunków jest dostępny w Internecie w serwisie „Artykuły gospodarstwa domowego” w sposób umożliwiający jego przechowywanie i reprodukcję.(3) Wypełniając wniosek rejestracyjny, Klient zobowiązany jest do podania pełnych i prawidłowych danych dotyczących tożsamości (w przypadku osób fizycznych), statusu prawnego (w przypadku osób prawnych) oraz innych danych wymaganych przez formularz elektroniczny „Artykuły gospodarstwa domowego”, a także do ich aktualizacji w terminie 7 (siedmiu) dni od ich zmiany. Klient oświadcza, że ​​wyraża zgodę na podanie żądanych danych osobowych, dając tym samym gwarancję, że dane, które podaje w procesie rejestracji są prawdziwe, kompletne i dokładne, a w przypadku ich zmiany, dokona ich terminowej aktualizacji. W przypadku podania nieprawdziwych danych „Houseware” ma prawo zakończyć lub wstrzymać natychmiastowe i bez uprzedzenia świadczenie usług oraz prowadzenie rejestracji Klienta.Sztuka. 7 ust. 1. Klient otrzymuje z chwilą rejestracji unikalną nazwę Klienta oraz hasło umożliwiające dostęp do usług dostępnych za pośrednictwem serwisu „Artykuły AGD”.(2) Nazwa Klienta, pod którą Klient dokonuje rejestracji, nie daje mu żadnych praw poza prawem posługiwania się określoną nazwą Klienta w ramach sklepu elektronicznego „Artykuły gospodarstwa domowego”.(3) Rejestrujący, jako przedstawiciel osoby prawnej, ma obowiązek podać swoje pełne imię i nazwisko oraz adres, ew. nazwę osoby prawnej, którą reprezentuje. Akceptując Ogólne Warunki Handlowe, gwarantuje i potwierdza, że ​​pozostaje w stosunku umownym z zarejestrowaną przez niego firmą Klienta. Wprowadzając błędne lub wprowadzające w błąd informacje, strona zostaje pozbawiona prawa dostępu do usług serwisu „Artykuły AGD”.(4) Klient ma obowiązek dołożyć wszelkich starań i podjąć niezbędne środki, które są w uzasadniony sposób niezbędne w celu ochrony swojego hasła, a także nieujawniania go osobom trzecim oraz niezwłocznego powiadomienia „Houseware” w przypadku nielegalnego dostępu, a także w przypadku prawdopodobieństwa i podejrzenia takiego dostępu. Ponosi odpowiedzialność i ryzyko za ochronę swojego hasła, a także za wszelkie działania podejmowane przez niego lub osobę trzecią przy użyciu jego hasła.Sztuka. 8 (1) Klient ma prawo dostępu w trybie on-line do usług świadczonych za pośrednictwem serwisu „Houseware” pod warunkiem zachowania warunków i wymagań dostępu określonych przez „Houseware”. W celu skorzystania z usług Klient musi podać swoją nazwę Klienta oraz hasło.(2) Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji internetowej oraz ich poprawiania.

ZAMÓWIENIESztuka. 9 (1) Klienci korzystają z interfejsu serwisu „Houseware” w celu zawierania umów kupna i sprzedaży towarów oferowanych przez „Houseware” w sklepie elektronicznym.(2) Umowę kupna-sprzedaży towaru uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia zamówienia przez "Artykuły AGD".(3) W przypadku braku dostępności określonego towaru „Artykuły AGD” zastrzegają sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.Sztuka. 10 (1) W celu złożenia zamówienia Klient musi zarejestrować się lub dokonać identyfikacji zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszych Ogólnych Warunkach, a także wejść do systemu poprzez identyfikację za pomocą nazwy Klienta i hasła.(2) Po wybraniu jednego lub większej liczby towarów oferowanych na stronie internetowej „Artykuły gospodarstwa domowego”, Klient ma obowiązek dodać je do swojej listy towarów przeznaczonych do zakupu.(3) Niezbędne jest podanie przez Klienta danych do realizacji dostawy oraz dokonanie wyboru sposobu i terminu zapłaty ceny, po czym następuje potwierdzenie zamówienia poprzez interfejs sklepu elektronicznego.(4) Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

CENYSztuka. 11 (1) Ceny produktów oferowanych w sklepie internetowym są cenami wskazanymi na stronie internetowej „Artykuły gospodarstwa domowego” w chwili składania zamówienia, za wyjątkiem przypadków oczywistych błędów.(2) Ceny produktów zawierają podatek VAT, w przypadkach, w których przewidziano jego naliczenie.Sztuka. 12 „Houseware” zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oferowanych w sklepie internetowym w każdej chwili i bez uprzedzenia, przy czym zmiany te nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia.Sztuka. 13 ust. 1 „Artykuły gospodarstwa domowego” mogą udzielać rabatów na produkty oferowane w sklepie internetowym, zgodnie z bułgarskim ustawodawstwem i zasadami określonymi przez „Artykuły gospodarstwa domowego”. Zasady dotyczące takich rabatów dostępne są w miejscu, w którym rabat jest widoczny. Rabaty mogą być udzielane w różnej formie (np. promocje, rabaty lojalnościowe udzielane indywidualnie, losowo lub w wyniku udziału w konkursie lub ankiecie użytkownika).(2) Przy zamówieniu i zakupie tego samego produktu nie można łączyć różnych rodzajów rabatów.

ZAPŁATASztuka. 14 W przypadku zwrotu przez Klienta produktu z prawem do zwrotu kwoty zapłaconej z jakiegokolwiek powodu, cena podlegająca zwrotowi zostaje obniżona o wartość otrzymanego rabatu zastosowanego przy produkcie, a liczy się wyłącznie kwota faktycznie zapłacona. zwrot.Sztuka. 15 (1) Klient może zapłacić cenę za zamówiony towar korzystając z jednej z opcji podanych na Stronie internetowej. Na stronie https://houseware.bg/ możliwa jest płatność gotówką przy odbiorze, przelewem bankowym, kartą kredytową lub debetową.(2) W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką kurierską i płatności gotówką przy odbiorze, cenę za zamówiony towar wraz z kosztem dostarczenia przesyłki zobowiązany jest zapłacić kurierowi przy odbiorze towaru.Sztuka. 16 Jeżeli Klient wybierze metodę płatności z udziałem zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, Klient może być związany warunkami i/lub opłatami takiej osoby trzeciej.Sztuka. 17 „Houseware” nie ponosi odpowiedzialności, jeśli metoda płatności z udziałem zewnętrznego dostawcy usług płatniczych jest niedostępna lub w inny sposób działa nieprawidłowo z przyczyn niezależnych od Houseware.

DOSTAWASztuka. 18 (1) Dostawa zamówionego towaru realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej do wskazanego przez Klienta biura lub adresu dostawy na terenie Republiki Bułgarii. Dostawa odbywa się na koszt Klienta, chyba że na stronie https://houseware.bg wyraźnie wskazano inaczej.(2) Przed wysłaniem zamówionego towaru „Houseware” ma prawo skontaktować się z Klientem na podany przez niego telefon w celu wyjaśnienia szczegółów zamówienia i/lub dostawy.(3) „Houseware” nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia w przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych, niekompletnych i/lub nieprawidłowych danych osobowych, w tym także w przypadku podania przez Klienta niepełnego, niedokładnego lub fikcyjnego adresu lub numeru telefonu.(4) W przypadku uzgodnienia płatności z góry, zamówienie wysyłamy w ciągu 3-5 dni od otrzymania wpłaty. Jeśli Klient chce, aby jego zamówienie dotarło przed określonym terminem, wysyła zapytanie, czy jest to możliwe.Sztuka. 19 Dostawa następuje w terminach opisanych przy każdej opcji dostawy w module interfejsu składania zamówień.(2) Zazwyczaj "Houseware" korzysta z usług firmy Rapido w przypadku dostaw pod wskazany adres oraz firmy Speedy w przypadku dostaw do siedziby firmy kurierskiej. Jest to powszechna praktyka i artykuły gospodarstwa domowego nie są nią objęte.(3) Zamówienie realizowane jest zazwyczaj w ciągu 72 godzin, jednak nie później niż w ciągu 30 dni. Dostawy nie są realizowane w soboty i niedziele oraz w święta i dni wolne od pracy. W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru „Artykuły gospodarstwa domowego” zobowiązuje się poinformować o tym Klienta.(4) Zamówienia złożone po godzinie 12:30 realizowane są następnego dnia roboczego.Sztuka. 20 (1) Przy dostawie zakupów o wartości mniejszej niż 100,00 BGN pobierana jest opłata za dostawę w wysokości 7,00 BGN na terenie całego kraju, a przy zamówieniach powyżej 100,00 BGN dostawa jest bezpłatna.(2) Bezpłatna dostawa realizowana jest dopiero do końca dnia złożenia zamówienia. Zamówienia złożone po godzinie 12:30 w dni powszednie realizowane są w terminie dłuższym niż 24 godziny. Zamówienia złożone w soboty i niedziele realizujemy w dni robocze!(3) W przypadku przesyłek o wadze przekraczającej 20 kg można odmówić bezpłatnej dostawy. lub wymiary paczki przekraczają 50 x 50 x 50 cm W przypadku przesyłek o masie zbiorczej i wymiarach większych niż podane, pracownik Houseware skontaktuje się z Tobą i poinformuje, czy przesyłka może zostać Ci dostarczona bezpłatnie czy też odbiorca musi zapłacić określoną kwotę w przypadku potwierdzenia dostawy.(4) Dostawa towarów gabarytowych i ciężkich odbywa się na następujących warunkach:1. Ustalona godzina dostawy w godzinach 10:30 - 18:00 nie jest możliwa, za wyjątkiem wyjątkowych przypadków i konieczne jest wcześniejsze skontaktowanie się z firmą Sapir Bulgaria za pośrednictwem ustalonych kanałów. Usługa ta jest dodatkowo płatna i kalkulowana w momencie negocjacji zamówienia.2. W przypadku przesyłek o wadze powyżej 50 kilogramów za każde rozpoczęte 50 kilogramów płaci się 5,00 BGN za czynności załadunku i rozładunku.3. Zatrzymanie kuriera na dłużej niż 5 minut jest dodatkowo płatne - 2,00 BGN za kolejne 5 minut. Kurier NIE zostaje dłużej niż 10 minut.(5) W przypadku nieuregulowanym w niniejszych Ogólnych Warunkach, zastosowanie mają warunki określone przez kuriera, a także odpowiednie obowiązujące ustawodawstwo bułgarskie. Za terminowe i prawidłowe dostarczenie towaru odpowiada kurier.Sztuka. 21 (1) Zamówiony towar dostarczany jest za podpisem.(2) Czy Klient ma obowiązek sprawdzić towar w momencie dostawy? oraz niezwłocznego powiadamiania w przypadku wykrycia niezgodności, braków i uszkodzeń. Jeżeli Klient tego nie zrobi, dostawę uważa się za odebraną bez zastrzeżeń.Sztuka. 22 (1) Przy dostawach międzynarodowych obowiązują zasady doręczania i odbioru przesyłek właściwego krajowego urzędu pocztowego, a także odpowiednie ustawodawstwo krajowe kraju, w którym znajduje się odbiorca towaru.(2) Wszelkie opłaty importowe z tytułu importu towarów pokrywa Klient. Klient nie może żądać zwrotu pieniędzy, jeśli odmówił uiszczenia opłat importowych lub odbioru przesyłki.Sztuka. 23 Houseware zastrzega sobie prawo do zmiany dostępnych metod dostawy i płatności i/lub ich warunków w dowolnym momencie poprzez opublikowanie dostępnych metod dostawy i płatności na stronie internetowej bez wcześniejszego powiadomienia.

ZRZECZENIE SIĘ I ZASTĄPIENIESztuka. 24 (1) Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, bez żądania odszkodowania lub kary w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru przez Użytkownika lub osobę trzecią.(2) Aby skorzystać z przysługującego mu uprawnienia wynikającego z niniejszego punktu, Użytkownik musi jednoznacznie poinformować „Houseware” o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, indywidualizując towar, który pragnie zwrócić, podając wszystkie szczegóły dotyczące zrealizowanego zamówienia i dostawy, w tym m.in.: treść i wartość zamówienia, dane osoby składającej zamówienie, dane osoby odbierającej dostawę oraz termin dostawy.(3) „Houseware” publikuje na swojej stronie internetowej formularz umożliwiający skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy.(4) W celu skorzystania z prawa odmowy „Houseware” udostępnia użytkownikowi możliwość wypełnienia i przesłania drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej standardowego formularza odmowy lub innego jednoznacznego wniosku. W takich przypadkach „Houseware” niezwłocznie przesyła użytkownikowi potwierdzenie otrzymania odmowy na trwałym nośniku.(5) Użytkownik ma obowiązek zwrócić towar na swój koszt wraz z paragonem i ewentualną fakturą, przekazując go firmie „houseware” lub osobie przez nią upoważnionej w terminie 14 dni od dnia, w którym w przypadku którego Użytkownik skorzystał z prawa odstąpienia od umowy.(6) Towar zwracany musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu, bez śladów użytkowania i uszkodzeń wyglądu handlowego.(7) „Artykuły gospodarstwa domowego” ma prawo odroczyć zwrot płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z dwóch zdarzeń nastąpiło wcześniej.(8) W przypadku nie dopełnienia przez Użytkownika obowiązku wynikającego z ust. 5, bez powiadomienia „Houseware” o opóźnieniu i bez podania ważnej przyczyny, uważa się, że cofnął on swoje oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy. Umowa.Sztuka. 25 (1) Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli przedmiotem umowy są produkty wykonane według indywidualnej specyfikacji lub wyraźnie zindywidualizowane.Sztuka. 26 „Artykuły gospodarstwa domowego” zwraca Użytkownikowi cenę, jaką zapłacił za zwrócony towar.

GWARANCJE I REKLAMACJESztuka. 27 (1) Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową/zamówieniem, jeżeli po dostawie zostanie stwierdzona niezgodność towaru z umową sprzedaży.(2) Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie z tytułu wad powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania produktu, nadmiernego obciążenia lub użytkowania niezgodnego z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, gwarancji i parametrach technicznych produktu.Sztuka. 28 (1) Konsument ma prawo zgłosić reklamację towaru, niezależnie od tego, czy producent lub przedsiębiorca udzielił gwarancji handlowej na towar lub usługę.(2) W przypadku zaspokojenia reklamacji poprzez wymianę towaru na inny, zgodny z ustaleniami, „Artykuły gospodarstwa domowego” zachowają dla użytkownika oryginalne warunki gwarancji.Sztuka. 29 ust. 1. Konsument zgłaszając reklamację produktu może domagać się zwrotu zapłaconej kwoty, wymiany produktu na inny zgodny z umową lub potrącenia z ceny.(2) Reklamację należy złożyć ustnie na numer telefonu podany przez „Houseware” lub pisemnie na podany adres e-mail, pocztą lub dostarczyć na adres firmy. Houseware udostępnia na swojej stronie internetowej formularz reklamacyjny.(3). Użytkownik składając reklamację wskazuje przedmiot reklamacji, preferowany sposób zaspokojenia reklamacji, wysokość żądanej kwoty oraz adres, numer telefonu i adres e-mail do kontaktu.(4) Użytkownik składając reklamację zobowiązany jest załączyć także dokumenty stanowiące podstawę reklamacji, a mianowicie:1. paragon lub faktura;2. protokoły, akty lub inne dokumenty stwierdzające niezgodność towaru lub usługi z umową;3. inne dokumenty ustalające podstawę i wysokość roszczenia.4. karta gwarancyjna, jeżeli posiada.Sztuka. 30 ust. 1 Reklamację dotyczącą towaru konsumpcyjnego można zgłaszać do dwóch lat od dostarczenia towaru, jednak nie później niż do dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności z umową, a także po upływie terminu jej ważności.(2). Termin przestaje biec przez czas niezbędny do osiągnięcia porozumienia między Sprzedawcą a Konsumentem w celu rozstrzygnięcia sporu.(3) Jeżeli „Houseware” udzieliło gwarancji handlowej na towar, a okres gwarancji jest dłuższy niż terminy zgłaszania reklamacji zgodnie z ust. 1, reklamację można złożyć do czasu wygaśnięcia gwarancji handlowej.(4) Złożenie reklamacji nie stanowi przeszkody w złożeniu reklamacji.Sztuka. 31 ust. 1 „Artykuły gospodarstwa domowego” prowadzi rejestr reklamacji. Na podany przez niego adres e-mail wysyłany jest do Użytkownika dokument, w którym wskazany jest numer reklamacji z rejestru oraz rodzaj towaru.(2) W przypadku uznania reklamacji przez „Artykuły AGD” wystawia on stosowne zaświadczenie, które sporządza się w dwóch egzemplarzach i obowiązkowo przekazuje jeden egzemplarz Użytkownikowi.Sztuka. 32 (1) W przypadku uzasadnionej reklamacji „Artykuły AGD” doprowadza towar do zgodności z umową sprzedaży w terminie jednego miesiąca, liczonego od dnia złożenia reklamacji przez Użytkownika.(2) Jeżeli towar nie zostanie naprawiony nawet po upływie terminu, o którym mowa w ustępie poprzednim, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy i zwrotu zapłaconej kwoty lub żądania obniżenia ceny towaru konsumpcyjnego zgodnie z do art. 114 Kodeksu Cywilnego.(3) Doprowadzenie towaru konsumpcyjnego do zgodności z umową sprzedaży jest dla Konsumenta bezpłatne. Nie ponosi on kosztów wysyłki produktu konsumenckiego ani materiałów i robocizny związanych z jego naprawą, a także nie odczuwa znaczących niedogodności.Sztuka. Art. 33 ust. 1. W przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży i gdy Konsument nie jest zadowolony z rozstrzygnięcia reklamacji, ma on prawo wybrać jedną z poniższych możliwości:1. odstąpienia od umowy i zwrotu wpłaconej przez niego kwoty;2. Obniżenie ceny.(2) Konsument nie może domagać się zwrotu zapłaconej kwoty ani obniżenia ceny towaru, jeżeli przedsiębiorca wyraził zgodę na wymianę towaru konsumpcyjnego na nowy lub naprawę towaru w terminie miesiąca od dnia złożenia reklamacji przez konsumenta.(3) Przedsiębiorca ma obowiązek spełnić żądanie odstąpienia od umowy i zwrócić konsumentowi zapłaconą kwotę, jeżeli po zaspokojeniu trzech reklamacji konsumenta poprzez naprawę tego samego produktu w okresie gwarancyjnym, nastąpi po wystąpieniu niezgodności towaru z umową sprzedaży.(4) Konsument nie może żądać odstąpienia od umowy, jeżeli niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

JEDNOSTRONNE ROZWIĄZANIESztuka. 35 „Houseware” ma prawo według własnego uznania, bez uprzedzenia, jednostronnie rozwiązać umowę, w przypadku gdy stwierdzi, że świadczone usługi są wykorzystywane z naruszeniem niniejszych ogólnych warunków, ustawodawstwa Republiki Bułgarii i ogólnie akceptowane normy moralne.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNASztuka. 36 (1) Prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów i zasobów znajdujących się w serwisie „Houseware” (w tym dostępnych baz danych) podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, należą do „Houseware” lub odpowiednio wskazanej osoby, która przekazała prawo do korzystania z „Artykułów gospodarstwa domowego” i nie może być wykorzystywane z naruszeniem obowiązujących przepisów.(2) W przypadku kopiowania lub powielania informacji w sposób wykraczający poza dopuszczalny zakres, a także w przypadku innego naruszenia praw własności intelektualnej do zasobów „Houseware”, „Houseware” ma prawo dochodzić odszkodowania za bezpośrednie i poniesione szkody pośrednie w całości.(3) Z wyjątkiem przypadków, w których zostało to wyraźnie uzgodnione, Klientowi nie wolno powielać, zmieniać, usuwać, publikować, rozpowszechniać ani w żaden inny sposób publikować zasobów informacyjnych zamieszczonych w serwisie „Houseware”.Sztuka. 37 ust. 1 „Artykuły gospodarstwa domowego” zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia Klientowi normalnego dostępu do świadczonych usług.(2) „Houseware” ma prawo dezaktywować lub usunąć nazwę Klienta i hasło dostępu do Profilu Klienta Klienta, w przypadku gdy ten narusza prawo własności intelektualnej „Houseware” do elementów – przedmiotów własności intelektualnej – znajdujących się na jego strona internetowa.(3) „Houseware” zastrzega sobie możliwość zawieszenia dostępu do świadczonych usług po przesłaniu stosownej informacji w Profilu Klienta. „Houseware” ma prawo, ale nie obowiązek, według własnego uznania usunąć zasoby informacyjne i materiały zamieszczone na swoim serwisie.

ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWYSztuka. Art. 38 (1) Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Ogólnych Warunkach, umowa pomiędzy stronami ulega rozwiązaniu także w przypadku zaprzestania działalności lub zaprzestania utrzymywania swojej strony internetowej przez „Artykuły AGD”.(2). Z chwilą rozwiązania umowy „Artykuły gospodarstwa domowego” dezaktywują Profil Klienta Klienta oraz usuwają hasło dostępu do niego.Sztuka. 39 Poza przypadkami wymienionymi powyżej każda ze stron może odstąpić od niniejszej umowy za tygodniowym wypowiedzeniem drugiej strony w przypadku niewykonania zobowiązań wynikających z umowy.Sztuka. 40 Za dotrzymanie formy pisemnej umowy uważa się wysłanie wiadomości e-mail, naciśnięcie elektronicznego przycisku na stronie z uzupełnioną lub wybraną przez Klienta treścią lub zaznaczenie pola (check boxa) na stronie internetowej, itp. podobne, o ile oświadczenie jest technicznie utrwalone w sposób umożliwiający jego odtworzenie.

ORGANY REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆSztuka. 41 Organami regulującymi działalność „artykułów gospodarstwa domowego” są Komisja Ochrony Użytkowników /CCP/ oraz Komisja Ochrony Danych Osobowych (PCPD), o następujących współrzędnych:Dla KZP:- Strona internetowa: https://kzp.bg/kontakti- telefon: 0700 111 22- e-mail: info@kzp.bg- adres: miasto Sofia, plac Slaveykov, nr 4A, piętra 3, 4 i 6Dla CPLD:- Strona internetowa: https://www.cpdp.bg/- telefon: 02/91-53-518- e-mail: kzld@cpdp.bg- adres: Sofia 1592, Prof. Blvd. Cwetan Łazarow” nr 2

SPRZECZANIE SIĘSztuka. 42 Konsumenci mogą skorzystać z europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem /http://ec.europa.eu/odr/ – portalu jednolitego dostępu, który umożliwia konsumentom i przedsiębiorcom w UE rozstrzyganie sporów pomiędzyKLAUZULA RATOWNICZASztuka. 43 Strony oświadczają, że w przypadku uznania któregokolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków za nieważne, nie powoduje to nieważności całości umowy ani żadnej jej części. Nieważna klauzula zostanie zastąpiona bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub ustaloną praktyką.

ZMIANA REGULAMINUSztuka. 44 ust. 1 „Houseware” zobowiązuje się powiadomić Klientów o każdej zmianie niniejszych ogólnych warunków w terminie 7 dni od zaistnienia tej okoliczności na podany przez Klienta adres e-mail.(2) Jeżeli nie zgadza się ze zmianami ogólnych warunków, Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez obowiązku odszkodowania lub kary. Aby skorzystać z tego prawa, Klient powinien powiadomić „Houseware” w terminie miesiąca od otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. poprzednim.(3) W przypadku nie skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy w trybie określonym w niniejszych ogólnych warunkach, uważa się, że zmiana została przez Klienta zaakceptowana bez zastrzeżeń.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWOSztuka. 45 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach mają zastosowanie przepisy obowiązującego ustawodawstwa Republiki Bułgarii.Standardowy formularz umożliwiający skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy:(wypełnij i wyślij ten formularz tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)Do ……………………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………….Niniejszym informuję, że odstępuję od zawartej przeze mnie/nas umowy zakupu następujących towarów/świadczenia następującej usługi: …………………………………………………… ………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………Zamówiono/odebrano dnia - ……………………………………………………………………………………………………Imię i nazwisko wnioskodawcy – …………………………………………………………………………………………………………Adres Użytkownika/ów - …………………………………………………………………………………………………………Podpis Użytkownika/ów: ……………………………………………….(tylko jeśli ten formularz jest w wersji papierowej)Data: …………………………………………Standardowy formularz skorzystania z prawa reklamacji:Do ……………………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………….Niniejszym informuję, że stwierdziłem niezgodność towaru/usługi/usługi z umową.Przedmiot reklamacji:…………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……… ………………………………Zamówiono/odebrano dnia - ……………………………………………………………………………………………………Preferowana metoda zaspokojenia towaru1. Zwrot wpłaconej kwoty2. Wymiana towaru na inny zgodny z umową3. Odliczenie od ceny4. Naprawa bezpłatna zgodnie z art. 113 i 114 ustawy o ochronie konsumentów(zakreśl wybraną opcję)Preferowany sposób satysfakcji z usług:1. Wykonanie usługi zgodnie z umową2. Odliczenie od ceny3. Zwrot wpłaconej kwoty(zakreśl wybraną opcję)Załączam następujące dokumenty:1. paragon lub faktura;2. protokoły, akty lub inne dokumenty stwierdzające niezgodność towaru lub usługi z umową;3. inne dokumenty ustalające podstawę i wysokość roszczenia.(zakreśl wybraną opcję)Wysokość żądanej kwoty: ……………………………..Imię i nazwisko Użytkownika/ów – ……………………………………………………………………………………………………Adres Użytkownika/ów - …………………………………………………………………………………………………………Podpis Użytkownika: ………………………………………….(tylko jeśli ten formularz jest w wersji papierowej)Data: …………………………………………